Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
💎 Αποκτήστε πρόσβαση στα εργαλεία αγοράς που εμπιστεύονται χιλιάδες επενδυτές Έναρξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τρ. Πειραιώς- Ενημερωτικό δελτίο για ΑΜΚ

Δημοσιεύτηκε 20.04.2021 22:41
Αποθηκευμένο. Δείτε Αποθηκευμένα Αντικείμενα.
Αυτό το άρθρο έχει ήδη αποθηκευθεί στα Αποθηκευμένα Αντικείμενα
 
© Reuters.

AΘΗΝΑ, 20 Απρ. (Reuters) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.»
Η εταιρεία με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.»
(εφεξής η «Πειραιώς
Holdings») ανακοινώνει ότι από την 20.04.2021 θέτει στη διάθεση
του επενδυτικού κοινού
το εγκριθέν κατά την 20.04.2021 συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάχθηκε στην
αγγλική γλώσσα και
εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην
ελληνική γλώσσα,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, τους κατ' εξουσιοδότηση
Κανονισμούς (EE)
2019/979 και (ΕΕ) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020,
όπως ισχύουν και την
Απόφαση 1/892/13.10.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής το
«Ενημερωτικό
Δελτίο»), αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα μέχρι και
1.200.000.000 νέων
κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Πειραιώς Holdings,
ονομαστικής αξίας
εκάστης €1,00 (η «Δημόσια Προσφορά»), που θα εκδοθούν στο
πλαίσιο της αύξησης του
μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό του
δικαιώματος
προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»)
και για την εισαγωγή
του συνόλου των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης
Αγοράς Αξιογράφων
του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από
07.04.2021 απόφαση
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Πειραιώς
Holdings, σε συνδυασμό με την
από 16.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς
Holdings (εφεξής η
«Αύξηση»).
Περαιτέρω πληροφορίες για την Πειραιώς Holdings, τις Νέες
Μετοχές και τη Δημόσια
Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, για τη διαδικασία της συμμετοχής των
επενδυτών στη Δημόσια
Προσφορά και τους κανόνες και όρους διάθεσης και κατανομής των
Νέων Μετοχών)
παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ιδιαίτερα στην ενότητα
18 υπό τον τίτλο «TERMS
AND CONDITIONS OF THE SHARE CAPITAL INCREASE AND THE PUBLIC
OFFERING».
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της
ολοκλήρωσης της Αύξησης,
το οποίο έχει ως εξής:
Ημερομηνία Γεγονός
20.04.2021 Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην
ιστοσελίδα της
Πειραιώς Holdings, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Α., και
των Κυρίων
Αναδόχων
20.04.2021 Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του
Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ
και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
20.04.2021 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για την πρόσκληση προς το
επενδυτικό κοινό και
την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς
21.04.2021 Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς
23.04.2021 Λήξη Δημοσίας Προσφοράς
Ημερομηνία Γεγονός
23.04.2021 Ανακοίνωση σχετικά με την τελική τιμή διάθεσης των
Νέων Μετοχών στο ΗΔΤ
του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
29.04.2021 Δημοσίευση της αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με την
έκβαση της Δημόσιας
Προσφοράς στο ΗΔΤ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
05.05.2021 Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της
εισαγωγής προς
διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών 1
05.05.2021 Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης
των Νέων
Μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη
07.05.2021 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από
αστάθμητους παράγοντες και
ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση
του επενδυτικού
κοινού με σχετική ανακοίνωση της Πειραιώς Holdings.
To Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή
από την 20.04.2021 στην
ιστοσελίδα:
- της Πειραιώς Holdings (https://www.piraeusholdings.gr/sci2021)
- της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (http://www.helex.gr/el/web/guest/companiesinfo-announcements),
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), της
- Τράπεζας Πειραιώς (https://www.piraeusholdings.gr/sci2021),
και
- της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.(https://www.
https://www.euroxx.gr/gr/content/article/amkpiraeus)
Επίσης, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο
στο επενδυτικό κοινό
δωρεάν και σε έντυπη μορφή στην έδρα της Πειραιώς Holdings
(Αμερικής 4, 10564 Αθήνα),
της Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Παλαιολόγου 7, 15232,
Χαλάνδρι) και στα κατά
τόπους καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι τη λήξη της
περιόδου Δημόσιας
Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
επενδυτές μπορούν να
απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τρ. Πειραιώς- Ενημερωτικό δελτίο για ΑΜΚ
 

Σχετικά Άρθρα

Προσθέστε Σχόλιο

Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

  • Εμπλουτίστε την συζήτηση
  • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
  • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
  • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
  • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
  • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Γράψτε τις απόψεις σας εδώ
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email