Έκτακτα Γεγονότα
0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πλαστικά Θράκης- Απόσχιση κλάδου παραγωγής-εμπορίας και εισφορά στην θυγατρική Thrache Polyfilms

Αποθηκευμένο. Δείτε Αποθηκευμένα Αντικείμενα.
Αυτό το άρθρο έχει ήδη αποθηκευθεί στα Αποθηκευμένα Αντικείμενα
 
© Reuters. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πλαστικά Θράκης- Απόσχιση κλάδου παραγωγής-εμπορίας και εισφορά στην θυγατρική Thrache Polyfilms

AΘΗΝΑ, 12 Οκτ. (Reuters) - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.»
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000

___________________________
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής για
λόγους συντομίας η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το
Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική
Συνέλευση την 2α Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα
γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Μαγικό Δήμου
Αβδήρων του νομού Ξάνθης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί
των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και
εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας και
την εισφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με
την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του
κ.ν. 2190/1920 και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης.

Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή
ενώπιον Συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου παραγωγής
και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας
στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
«THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
κάθε άλλης δήλωσης καθώς και για την διενέργεια οποιασδήποτε
άλλης αναγκαίας πράξης ή δικαιοπραξίας επί σκοπώ ολοκληρώσεως
της κατά τα άνω διαδικασίας απόσχισης και εισφοράς του ως άνω
κλάδου.

Θέμα 3ο: Έγκριση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και
των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στα
πλαίσια και για τους σκοπούς της απόσχισης του κλάδου παραγωγής
και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας
και της εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία
με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Θέμα 4ο: Μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη
τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτής.

Θέμα 5ο: Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας και συνακόλουθη
τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού αυτής.

Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα – Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας
για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η
τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την
16η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο,
με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.
Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του κ.ν. 2190/1920, όπως
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 3 του ν.
3884/2010, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου. Στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως
μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται
η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται
οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της
μετοχικής ιδιότητας γίνεται κατά ισοδύναμο τρόπο, είτε με την
προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα είτε
εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με
τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να
υφίσταται κατά την 28.10.2017 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά
την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα
συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02.11.2017, και
η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική
πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει
στην Εταιρεία το αργότερο την 30.10.2017, ήτοι την τρίτη (3η)
ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του
μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 12.11.2017 (ημερομηνία
καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), ήτοι
κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημέρα
συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η
δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή εναλλακτικά η ηλεκτρονική
πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει
στην Εταιρεία το αργότερο την 13.11.2017, ήτοι την τρίτη (3η)
ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός των
ιδίων ως άνω προθεσμιών να καταθέσουν σύμφωνα με τον νόμο τα
νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και
ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του
μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν.
2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο
μετά από άδειά της.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και
ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου
ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει
την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και
στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920,
οι μέτοχοι έχουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική
αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 18.10.2017
δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων
στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο
απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η
προηγούμενη ημερήσια διάταξη, την 20.10.2017, δηλ. δέκα τρεις
(13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση
ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27
παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, το αργότερο μέχρι την 27.10.2017,
ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που
έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια
διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο
μέχρι την 26.10.2017, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην
Εταιρεία μέχρι την 27.10.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της
Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις
μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών
δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και
απαντήσεων.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην
Εταιρεία μέχρι την 27.10.2017, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας
των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών
Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες
μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και
τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού
δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης
από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η
πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ


Ο μέτοχος συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει
είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να
διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν
στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία
(3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της
Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός
λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν
λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις
μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με
την Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους
μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία,
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι
χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων
του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας
παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν
ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο
νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει
διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της
Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται
από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή Ορκωτός Ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου
που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή
οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο
της Εταιρείας,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά
πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται
εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους,
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της
(www.thracegroup.gr) το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό
αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, ή
αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210-98.75.067 τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της
επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της
παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο: 210-98.75.081.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που
προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του κ.ν.
2190/1920 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Μετόχων
και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (Μαρίνου Αντύπα 20,
Άλιμος, υπεύθυνη η κα. Ιωάννα Καραθανάση, τηλ. 210-98.75.081).

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 θα
διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.thracegroup.gr.

Ξάνθη, 10 Οκτωβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πλαστικά Θράκης- Απόσχιση κλάδου παραγωγής-εμπορίας και εισφορά στην θυγατρική Thrache Polyfilms
 

Σχετικά Άρθρα

Προσθέστε Σχόλιο

Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

  • Εμπλουτίστε την συζήτηση
  • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
  • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
  • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
  • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
  • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Γράψτε τις απόψεις σας εδώ
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Αποποίηση: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email