Έκτακτα Γεγονότα
Investing Pro 0
💎 Αποκτήστε πρόσβαση στα εργαλεία αγοράς που εμπιστεύονται χιλιάδες επενδυτές Έναρξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πειραιώς Financial Holdings - Σχεδιάζει έναρξη προσφοράς μετοχών 3o 10ήμερο Απριλίου

Δημοσιεύτηκε 26.03.2021 10:57
Αποθηκευμένο. Δείτε Αποθηκευμένα Αντικείμενα.
Αυτό το άρθρο έχει ήδη αποθηκευθεί στα Αποθηκευμένα Αντικείμενα
 
© Reuters.

Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού
τύπου σχετικά με μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ (η «Εταιρεία»)
επιθυμεί να παράσχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις στο επενδυτικό
κοινό, σε συνέχεια της από 16 Μαρτίου 2021 ανακοίνωσής
της. Ειδικότερα: Ως γνωστόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας, με απόφαση που έλαβε την 16.03.2021, έχει
συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Απριλίου 2021, με
θέμα μεταξύ άλλων την παροχή τριετούς εξουσιοδότησης προς το
Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να μπορεί να αυξάνει το
μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
θέτει ο νόμος. Τη στιγμή που εκδίδεται η παρούσα ανακοίνωση, δεν
υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση αρμόδιου εταιρικού οργάνου
σχετικά με αύξηση κεφαλαίου, δεδομένου ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Λαμβάνοντας, όμως, υπ' όψιν ότι μετά την σύγκληση της ως άνω
Γενικής Συνέλευσης είδαν το φως πολυάριθμα δημοσιεύματα σχετικά
με τους πιθανολογούμενους όρους μιας αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει
με διαφάνεια το επενδυτικό κοινό σχετικά με τον τρέχοντα,
προκαταρκτικής φύσεως, σχεδιασμό και τις προθέσεις της διοίκησής
της, η οποία θα εισηγηθεί προς τα αρμόδια αποφασιστικά όργανα
της Εταιρείας, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις.
Συνεπώς, οι επενδυτές δεν πρέπει να εκλαμβάνουν αυτόν το
σχεδιασμό ως οριστικό και δεσμευτικό.
Με την επιφύλαξη όλων των προαναφερομένων, και με την
προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι θα ψηφίσουν θετικά επί των θεμάτων της
Γενικής Συνέλευσης της 7ης Απριλίου 2021, το βασικό πλαίσιο που
επεξεργάζεται η Εταιρεία με τους συμβούλους της για μελλοντική
αύξηση κεφαλαίου, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
Δομή: Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με αποκλεισμό των
δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας.
Για τους υφιστάμενους μετόχους που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν
στην αύξηση κεφαλαίου, σχεδιάζεται να προβλεφθεί προνομιακή
κατανομή όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
Η αύξηση προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί με δύο παράλληλες
διαδικασίες: (α) Μία διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς
ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό μέσω
βιβλίου προσφορών (η «Διεθνής Προσφορά»), η οποία δεν θα συνιστά
δημόσια προσφορά και (β) Μία διαδικασία με δημόσια προσφορά στην
Ελλάδα (η «Ελληνική Προσφορά») Οι δύο αυτές προσφορές θα
αποκαλούνται από κοινού «η Συνδυασμένη Προσφορά».
Η Συνδυασμένη Προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο
σκέλη της (Ελληνική Προσφορά και Διεθνής Προσφορά).
Τιμή διάθεσης
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης θα προκύψει από
το βιβλίο προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς και θα είναι κοινή
για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν είτε στη Διεθνή
Προσφορά είτε στην Ελληνική Προσφορά.
Η τιμή διάθεσης αναμένεται να κυμανθεί εντός δεσμευτικού
εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής (min-max), το οποίο θα
ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες στην Ελληνική Προσφορά αναμένεται ότι θα
εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, αλλά το οριστικό ποσό
εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης που θα
προκύψει κατά τα ανωτέρω.
Κατανομή του συνολικού ορίου αύξησης μεταξύ των δύο
προσφορών
Αναμένεται να υπάρξει κατ' αρχήν επιμερισμός κατανομής νέων
μετοχών για ικανοποίηση της ζήτησης μεταξύ της Διεθνούς
Προσφοράς και της Ελληνικής Προσφοράς, διατηρώντας την ευχέρεια,
εφόσον η ζήτηση σε κάποια εκ των δύο προσφορών δεν είναι
επαρκής, να μεταφέρονται αδιάθετες μετοχές στην άλλη προσφορά,
για ικανοποίηση της τυχόν υπερβάλλουσας ζήτησης.
Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, ο σχετικός
επιμερισμός του ως άνω ορίου κατανομής μεταξύ των δύο προφορών
βρίσκεται υπό εξέταση.
Προνομιακή Κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους
Η κατανομή των νέων μετοχών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια
κατανομής που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που
θα αποφασίσει την αύξηση κεφαλαίου.
Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια
εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής
νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα
εγγράφονται στην αύξηση μέσω της Ελληνικής Προσφοράς θα έχουν
προτιμησιακή μεταχείριση.
Η σχετική δυνατότητα εξετάζεται από νομικής και τεχνικής
πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές
γραμμές:
Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα
είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την
ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (ενδεικτικά:
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της Ελληνικής
Προσφοράς).
Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη
ειδικούς επενδυτές όσο και στους ειδικούς επενδυτές
(υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική
Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του
καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η ακριβής
μεθοδολογία υπολογισμού τελεί υπό τεχνική επεξεργασία.
Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία
συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα
ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα
μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά
την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της
υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες
τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και
θα ικανοποιούνται αναλογικά, εφ' όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές
προς διάθεση.
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 7 Απριλίου 2021
Απόφαση ΔΣ για διενέργεια αύξησης κεφαλαίου περί τα μέσα
Απριλίου 2021 και καθορισμός των όρων αυτής
Έναρξη Συνδυασμένης Προσφοράς 3ο δεκαήμερο Απριλίου 2021
Απόφαση για κατανομή και ολοκλήρωση αύξησης πρώτο 10ήμερο Μαΐου
2021
Σημαντική σημείωση:
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν τρέχοντες σχεδιασμούς
και όχι αποφάσεις, οι οποίες εάν και όποτε ληφθούν από τα
αρμόδια εταιρικά όργανα θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία
όπως προβλέπει ο νόμος.
Εφιστάται, συνεπώς, η προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι
όλα τα σημεία του πλαισίου που παρατίθεται παραπάνω είναι
ενδεικτικά και όχι οριστικά και υπόκεινται σε μεταβολές ή και
κατάργηση αναλόγως των αποφάσεων των αρμόδιων εταιρικών οργάνων,
των υποδείξεων των εποπτικών αρχών, των αποφάσεων του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εκάστοτε μακροοικονομικής
συγκυρίας στις αγορές κεφαλαίου.
Η Εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλλει,
να μεταθέτει ή να καταργεί οποιαδήποτε πτυχή του προεκτεθέντος
μη οριστικού σχεδιασμού.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για
τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της σε σχέση με τα ανωτέρω
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Πειραιώς Financial Holdings - Σχεδιάζει έναρξη προσφοράς μετοχών 3o 10ήμερο Απριλίου
 

Σχετικά Άρθρα

Προσθέστε Σχόλιο

Οδηγίες σχολιασμού

Σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιείτε τα σχόλια για να συζητήσετε με τους χρήστες, να μοιραστείτε τις απόψεις σας και να κάνετε ερωτήσεις στους αρθρογράφους και σε άλλους χρήστες. Όμως για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο συζήτησης που όλοι θέλουμε και περιμένουμε, παρακαλώ να έχετε τα ακόλουθα υπόψη:

  • Εμπλουτίστε την συζήτηση
  • Μείνετε συγκεντρωμένοι και στο θέμα. Δημοσιεύστε μόνο υλικό που είναι σχετικό με το θέμα που συζητείται.
  • Δείξτε σεβασμό. Ακόμα και αρνητικές γνώμες μπορούν να πλαισιωθούν θετικά και διπλωματικά.
  • Χρησιμοποιήστε τυπικό στυλ γραφής. Συμπεριλάβετε σημεία στίξης και μικρά και κεφαλαία.
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαφημιστικές δημοσιεύσεις και μηνύματα και σύνδεσμοι μέσα σε σχόλια θα διαγράφονται
  • Αποφύγετε τη βλασφημία και τη συκοφαντία ή τις προσωπικές επιθέσεις προς άλλους χρήστες ή αρθρογράφους.
  • Επιτρέπονται σχόλια μόνο στα Ελληνικά.

Όσοι δημοσιεύουν διαφημιστικά μηνύματα ή κάνουν κατάχρηση των παραπάνω κριτηρίων θα διαγράφονται από τον ιστότοπο και η μελλοντική εγγραφή τους θα εξαρτάται από το Investing.com.

Γράψτε τις απόψεις σας εδώ
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
Ανάρτηση επίσης στο :
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σας. Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι όλα τα σχόλια είναι εκκρεμή μέχρι να εγκριθούν από τους συντονιστές μας. Επομένως μπορεί να πάρει ώρα μέχρι να εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.
 
Σίγουρα θέλετε να διαγράψετε αυτό το διάγραμμα;
 
Αποστολή
 
Αντικατάσταση του επισυναπτόμενου διαγράμματος με νέο;
1000
Η δυνατότητα σας να κάνετε σχόλια έχει ανασταλεί προς το παρόν λόγω αρνητικών αναφορών από χρήστες. Η κατάστασή σας θα επανεξεταστεί από τους moderators.
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Επισύναψη Διαγράμματος στο Σχόλιο
Επιβεβαίωση μπλοκαρίσματος

Είστε σίγουροι πώς θέλετε να μπλοκάρετε τον/την %USER_NAME%;

Με αυτή την ενέργεια, εσείς και ο/η %USER_NAME% δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τις αναρτήσεις του άλλου στο Investing.com.

Ο/Η %USER_NAME% προστέθηκε επιτυχώς στη λίστα μπλοκαρίσματός σας

Επειδή έχετε μόλις ξεμπλοκάρει αυτό το άτομο θα πρέπει να περιμένετε 48 ώρες πριν μπορέσετε να τον ξαναμπλοκάρετε.

Αναφορά προβλήματος

Πείτε μας τη γνώμη σας γι' αυτό το σχόλιο

Το σχόλιο σημειώθηκε

Σας Ευχαριστούμε!

Η αναφορά σας στάλθηκε στους επόπτες για επιθεώρηση
Εγγραφή με Google
ή
Εγγραφή με Email